Anasayfa  |   İletişim  | EN
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Doktora Yeterlik Sınav Süreci
Duyuru Arşivi
Doktora Yeterlik Sınav Süreci

Doktora/sanatta yeterlik sınavı, ders dönemi sonunda yazılı ve sözlü olmak üzere iki ayrı oturumda beş kişilik doktora/sanatta yeterlik sınav jürisi tarafından kapsamlı olarak yapılan bir sınavdır.

Tüm derslerinden başarılı bulunan ve ilgili programda istenilen krediyi/AKTS’yi tamamlayan, not ortalaması en az BB (3.00) olan öğrenci en erken 3. en geç 5. yarıyılın sonuna kadar doktora/sanatta yeterlik sınavına girmek zorundadır. Sınava girmeyen ya da gripte başarısız bulunan öğrenci sonraki yarıyılda tekrar bu sınava girer, yine başarısız olması durumunda üniversite ile ilişiği kesilir.

Ülkemizde Yaşanan Koronavirüs Hastalığı Nedeniyle Yönetim Kurulumuzun 03.04.2020 tarihli, 2020-38 sayılı toplantısında ertelenen doktora/sanatta yeterlik sınavıyla ilgili işlemleri ve tarihleri belirten tablo ve ilgili yönetmelik maddesi aşağıdadır.

 

YAPILACAK İŞLEM

TARİH

Öğrenci, hazırlayacağı doktora/sanatta yeterlik başvuru formunu ekinde bir transkript olmak üzere danışmanına e-posta ile gönderir.  Danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanının onayından sonra form danışman veya öğrenci tarafından Enstitüye mail ortamında gönderilir. FSMVÜ. EOD. FR-002/01

Doktora yeterlik sınavına girmek için başvuran öğrenci süresi içinde OBS’den de kaydını yapmış olmalıdır.

07 Haziran 2020

Doktora/sanatta yeterlik komitesi tarafında teklif edilen doktora/sanatta yeterlik jüri önerisi gerekli onaylardan sonra danışman tarafından Enstitüye e-posta ile gönderilir. FSMVÜ. EOD. FR-001/01

15 Haziran 2020

Enstitü Yönetim Kurulunca seçilen doktora/sanatta yeterlik jürisi daha önceden kendilerine bildirilen tarihte uzaktan eğitim protokolleri çerçevesinde sınavı yaparak sonuçlandırır ve sınav sonucunu öğrenciye sözlü olarak bildirir ve Jüri üyelerince onaylanan sınav tutanağı ise sınavdan sonra en geç üç gün içinde danışman tarafından Enstitüye e-posta ile gönderilir. EÖD. FSMVÜ. EOD. FR-012/01

Sınav en geç 01-31.07.2020 tarihleri arasında uzaktan eğitim protokolleri çerçevesinde yapılmış olmalıdır.

 

Yeterlik Sınavı

MADDE 20 – (1) Doktora yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlamak şartıyla yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile kabul edilenler en erken beşinci, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(4) Doktora yeterlik sınavı; doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi, anabilim dalı başkanlığınca her yıl en geç Ekim ayının ilk haftasında önerilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından üç yıl süre ile atanır. Komite, anabilim dalı başkanı ile dört öğretim üyesinden oluşur. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş asıl ve biri başka yükseköğretim kurumunda görevli olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavının sözlü aşaması öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak da yapılabilir.

(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Başarı notu yapılan sınavların aritmetik ortalamasının alınmasıyla belirlenir. Başarılı olmak için her iki sınavdan en az 75 almak gerekir. Sınav jürileri öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci aynı yüksek lisans programına geçebilir. Bu şekilde yüksek lisans programına geçen öğrenci ilgili programın zorunlu derslerini almak zorundadır.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi