• ebe@fsm.edu.tr

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ


5 Eylül 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30171

YÖNETMELİK

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,

b) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre yıllık akademik çalışma içerisinde her bir dersin öğrenci için gerektirdiği iş yükünü gösteren krediyi,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Anabilim/anasanat dalı: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan anabilim/anasanat dalını,

d) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında fiilen görev yapan öğretim üyeleri ve doktora/sanatta yeterlik yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

e) Anabilim dalı/anasanat dalı başkanı: Üniversite bünyesindeki enstitülerde lisansüstü eğitim-öğretim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarını,

f) Enstitü: Üniversite bünyesinde lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüyü,

g) Enstitü kurulu: İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ile enstitü müdürü tarafından önerilen altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

h) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

ı) Kredi: Kredili bir lisansüstü dersin yarıyıl yerel kredi değerini,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

j) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

k) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunu,

l) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi/sanatta yeterlik tezi ve uygulamasını,

m) TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Language sınavını,

n) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,

o) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ö) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği ile yükseköğretim kurumlarının yetkisinde olan tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe izin hususları Senato tarafından belirlenir.

Başvuru ve kabul

MADDE 5 – (1) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir. İlgili anabilim/anasanat dalının önerisi, enstitünün onayı ve Senatonun kararı ile bu sınır yükseltilebilir ve programların özelliklerine göre farklı uygulanabilir. Ancak Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesindeki anabilim ve anasanat dallarına ve tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmayabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(2) Başvurularda ALES puanının etkisi %50’dir. Gerekli görüldüğü takdirde bu oran senato kararı ile yükseltilebilir.

(3) Başvurulan programın özelliği ve dil seçeneği dikkate alınarak adayların, YDS veya TOEFL gibi eşdeğer bir sınavdan ya da Senato tarafından kabul edilen dillerden açılan yeterlik sınavlarından birine girmiş ve en az 55 puan almış olması gerekir. Gerekli görüldüğü takdirde bu oran Senato kararı ile yükseltilebilir.

(4) Adayların lisans AGNO’sunun 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekir. İlgili anabilim/anasanat dalının önerisi, enstitünün onayı ve Senatonun kararı ile bu sınır yükseltilebilir ve programların özelliklerine göre farklı uygulanabilir.

(5) Tezli yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde ALES puanının, anasanat dalları programlarında ise sanatta yetenek ve teori sınavı puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u, mülâkat puanının %30’u ve yabancı dil puanının %10’u toplanır. Yabancı dil aranmayan programlarda lisans AGNO’sunun %20’si esas alınır.

(6) Tezsiz yüksek lisans programlarına giriş notu; ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi, enstitünün onayı ve Senatonun kararı ile belirlenir ve programların özelliklerine göre farklı uygulanabilir.

(7) Adayın sıralamada yer alabilmesi için asgari genel başarı notu en az 60 olmak zorundadır. Genel başarı notu eşit olan adaylarda, lisans AGNO’su yüksek olana öncelik tanınır. Mülâkata katılmayan aday başarısız sayılır. Adaylar başvurdukları programlara, genel başarı notlarına göre sıralanarak kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir.

(8) Öngörülen sınav ve mülâkatı yapmak için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü müdürünün onayı ile en az üç üyeden oluşan bir değerlendirme kurulu oluşturulur.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrenci, danışman atanması, tüm derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlaması ve tez konusu almasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yapmak zorundadır.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması şartıyla, danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisans derslerinden de seçilebilir.

(5) Öğrenci, danışmanının önerisi anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile üniversite bünyesindeki diğer lisansüstü programlardan en çok iki tane ders seçebilir.

(6) Ayrıca danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki adet ders alınabilir. Alınacak derslerin Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir. Bu derslerde başarı notu en az BB olması gerekir.

(7) Yüksek lisans düzeyindeki devam koşulları geçerli olmak üzere seçilen lisans derslerinden alınan notlar, lisans öğrencileri ile aynı ölçütlere göre değerlendirilir. Ancak bu öğrencilerin başarı koşulları, lisansüstü programdaki başarı değerlendirme ölçütlerine göre belirlenir.

(8) Tezli yüksek lisans programı lisansüstü ikinci öğretimde de yürütülebilir.

Süre

MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Öğrencinin tez çalışmasına kayıt olabilmesi için öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlamış olması gerekir.

(4) Öğrencinin tez savunma sınavına girebilmesi için en az iki dönem tez çalışmasına kayıt yaptırmış olması gerekir. Ancak, tüm derslerini ve sanat dalındaki uygulamalarını başarıyla tamamlayan öğrenciler, tezli yüksek lisans için istenen diğer koşulları da sağlamaları şartıyla başarı AGNO’sunun 4,00 üzerinden en az 3,50 olması durumunda bir dönem tez çalışmasına kayıt yaptırarak da tezlerini teslim edebilirler.

Tez danışmanı atanması

MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla birlikte belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tezli yüksek lisans programında tez danışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan ve en az iki yarıyıl süreyle bir lisans programında ders vermiş olan öğretim üyeleri arasından atanır.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(4) Danışman veya tez konusu değişikliği öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı başvurusu, danışmanın, anabilim/anasanat dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır.

(5) Öğrencinin alacağı dersler ve kayıt işlemleri danışman atanıncaya kadar ilgili programın anabilim/anasanatdalı başkanı tarafından, daha sonra danışman tarafından yürütülür.

(6) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme talebi olması halinde öğrenciye yeni danışman atanır.

(7) Danışmanın izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlere dayalı mazereti olması halinde; süresinde onaylanması gereken belgeler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanınca onaylanır.

Yüksek lisans tezi ve sonuçlanması

MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrencinin, tezini teslim etmeden önce derslerini, seminerini, kredisini ve AKTS kredisini, varsa tamamlayıcı faaliyetlerini/uygulamalarını başarıyla tamamlamış olması gerekir.

(3) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Danışmanın alacağı intihal yazılım programı raporu, diğer jüri üyelerine de gönderilir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(5) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını enstitüden alacağı görevlendirme yazısı ile birlikte jüri üyelerine teslim eder.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken 10 gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilere açık ortamlarda gerçekleştirilebilir.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 10 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.

(2) Mezuniyet koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, bu koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jürisi tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) Tezin bir kopyası, teslim tarihinden itibaren üç ay içinde elektronik ortamda YÖK’e gönderilir.

(5) Mezuniyetine enstitü yönetim kurulunca karar verilen öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin mezun olduğu anabilim dalındaki programın adı, enstitü müdürü ile Rektörün adı ve imzası bulunur.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 11 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Senato tarafından uygun görülmesi halinde tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı lisansüstü ikinci öğretimde de yürütülebilir.

Tezsiz yüksek lisans programı, ders yükleri ve süresi

MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Öğrenci, danışmanının onayı ile Üniversite bünyesindeki diğer lisansüstü programlardan ders seçebilir. Ayrıca danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan, izlenen programla ilgili lisansüstü derslerden en çok iki seçmeli ders alabilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerin Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir. Bu derslerde başarı notunun en az BB olması gerekir.

(3) Mezuniyet için AGNO’nun 4,00 üzerinden en az 2,50 olması ve dönem projesi dersinin başarıyla tamamlanması gerekir.

Danışman atanması

MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapmak üzere Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(2) Öğrencinin talebi, mevcut danışmanının görüşü, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

(3) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme talebi olması halinde öğrenciye yeni danışman atanır.

(4) Danışmanın izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlere dayalı mazereti olması halinde; süresinde onaylanması gereken belgeler, ilgili anabilim/anasanat başkanınca onaylanır.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 14 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalındaki programın adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek ve yapılan giriş sınavında en az 75 başarı notu almış olmak kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş için başvurabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulunca uygun görüldüğü takdirde tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. Bursluluk durumu, adayın girişteki puanları ve boş kontenjan mevcut ise ayrıca değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 15 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma; bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır.

(2) Doktora programı; dersler, seminer, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi ve savunması, tez çalışması, tez savunma sınavı ve varsa tamamlayıcı faaliyet ve uygulamalardan oluşur.

(3) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(4) Doktora programları ikinci öğretim programı olarak açılamaz.

Ders yükleri ve başarı

MADDE 16 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, tez önerisi, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Öğrenci, danışmanının önerisi anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile Üniversite bünyesindeki diğer lisansüstü programlardan en çok iki ders seçebilir.

(3) Ayrıca danışmanının önerisi, anabilim başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerin Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir. Bu derslerde en düşük başarı notu BA olması gerekir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

Başvuru ve kabul

MADDE 17 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;

a) Tezli yüksek lisans diplomasına ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları,

b) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 puana sahip olmaları

gerekir.

(2) ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir.

(3) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(4) Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların kabulünde, ALES puanı yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gerekenler anabilim dalı başkanlıklarının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı üzerine Senato tarafından belirlenir.

(5) Genel başarı notu; ALES puanının, lisans veya yüksek lisans AGNO’sunun, yabancı dil puanının ve mülakatta alınan notun Senato tarafından belirlenen oranlardaki toplamından oluşur. ALES puanının ağırlığı en az %50’dir. İlgili anabilim dalının önerisi, enstitünün onayı ve Senatonun kararı ile bu sınır yükseltilebilir veya yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. Lisans veya lisansüstü AGNO’sunun, ALES’in, yabancı dilin ve mülakatın başarı notu hesabındaki ağırlığı ilgili anabilim dalının önerisi, enstitünün onayı ve Senatonun kararı ile programların özelliklerine göre farklı uygulanabilir.

(6) Bir adayın sıralamada yer alabilmesi için asgari genel başarı notu en az 65 olmalıdır. Genel başarı notu eşit olan adaylarda, yüksek lisans AGNO’su yüksek olana öncelik tanınır. Mülakata katılmayan aday başarısız sayılır. Adaylar başvurdukları programlara, genel başarı notlarına göre sıralanarak kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir.

(7) Öngörülen sınav ve mülakatı yapmak için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü yönetim kurulu onayı ile en az üç üyeden oluşan bir değerlendirme kurulu oluşturulur.

Süre

MADDE 18 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan ve AGNO’su 4,00 üzerinden en az 3,00 şartını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 19 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kendi Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede öngörülen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Öğrencinin talebi, mevcut danışmanının görüşü, ilgili anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

(4) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme talebi olması ya da anabilim dalı başkanlığının danışmanlık görevini yerine getirmediğine veya getiremediğine ilişkin gerekçeli görüşünü enstitüye bildirmesi halinde öğrenciye yeni danışman atanır.

(5) Danışmanın izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlere dayalı mazereti olması halinde; süresinde onaylanması gereken belgeler, ilgili anabilim dalı başkanınca onaylanır ve söz konusu belgeler süresi içinde enstitüye teslim edilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 20 – (1) Doktora yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlamak şartıyla yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile kabul edilenler en erken beşinci, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(4) Doktora yeterlik sınavı; doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi, anabilim dalı başkanlığınca her yıl en geç Ekim ayının ilk haftasında önerilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından üç yıl süre ile atanır. Komite, anabilim dalı başkanı ile dört öğretim üyesinden oluşur. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş asıl ve biri başka yükseköğretim kurumunda görevli olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavının sözlü aşaması öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak da yapılabilir.

(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Başarı notu yapılan sınavların aritmetik ortalamasının alınmasıyla belirlenir. Başarılı olmak için her iki sınavdan en az 75 almak gerekir. Sınav jürileri öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci aynı yüksek lisans programına geçebilir. Bu şekilde yüksek lisans programına geçen öğrenci ilgili programın zorunlu derslerini almak zorundadır.

Tez izleme komitesi

MADDE 21 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı, dilerse komite toplantılarına katılabilir. İkinci danışmanın tez izleme komite üyesi olması durumunda komite beş üyeden oluşur.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 22 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 23 – (1) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(2) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(3) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Danışmanın alacağı intihal yazılım programı raporu, diğer jüri üyelerine de gönderilir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken on gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak da yapılabilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Doktora tezini tamamlayan öğrencinin tezini teslim ederken, doktora tezinden hazırlanmış olup basıma kabul alıp hazır hale getirilmiş veya Üniversitenin ismi de kullanılarak yayımlanmış bir makaleyi de tezi ile birlikte sunması gerekir.

Doktora diploması

MADDE 24 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin tez yazım kılavuzuna uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Mezuniyetine enstitü yönetim kurulunca karar verilen öğrenciye doktora diploması verilir. Diploma üzerinde öğrencinin mezun olduğu anabilim dalındaki programın adı, enstitü müdürünün adı ve imzası ile Rektörün adı ve imzası bulunur.

(4) Mezuniyet tarihi tezin sınav jürisi tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(5) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 25 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı; dersler, seminer, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi ve savunması, tez çalışması, tez savunma sınavı ve varsa tamamlayıcı faaliyetler ve uygulamalar, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(3) Sanatta yeterlik programı sonunda hazırlanacak tezin ve birlikte sunulacak sergi, bireysel icra, gösteri ve benzeri uygulamalı çalışmaların; sanat dalına yenilik getirme, yeni bir sanatsal yöntem geliştirme, bilinen bir sanatsal yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders yükleri ve başarı

MADDE 26 – (1) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Öğrenci, danışmanın önerisi, anasanat dalı başkanının onayı ile Ünivesite bünyesindeki diğer lisansüstü programlardan en çok iki tane ders seçebilir.

(3) Ayrıca danışmanının önerisi, anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Diğer yükseköğrenim kurumlarından alınacak derslerin Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir. Bu derslerde en düşük başarı notunun BA olması gerekir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

Başvuru ve kabul

MADDE 27 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için şartlar şunlardır:

a) Lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

b) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı ve portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gerekenler anabilim dalı başkanlıkları önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı üzerine Senato tarafından belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(3) Güzel sanatlar enstitüsüne öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak, ilgili anabilim dalının önerisi, enstitünün onayı ve Senatonun kararı ile yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir.

(4) Genel başarı notu; lisans veya yüksek lisans AGNO’sunun, yabancı dil puanının ve mülakatta alınan notun Senato tarafından belirlenen oranlardaki toplamından oluşur. Lisans veya lisansüstü AGNO’sunun, ALES’in, yabancı dilin ve mülakatın başarı notu hesabındaki ağırlığı ilgili anabilim dalının önerisi, enstitünün onayı ve Senatonun kararı ile programların özelliklerine göre farklı uygulanabilir.

(5) Bir adayın sıralamada yer alabilmesi için asgari genel başarı notu en az 65 olması gerekir. Genel başarı notu eşit olan adaylarda, yüksek lisans AGNO’su yüksek olana öncelik tanınır. Mülakata katılmayan aday başarısız sayılır. Adaylar başvurdukları programlara, genel başarı notlarına göre sıralanarak kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir.

(6) Öngörülen sınav ve mülakatı yapmak için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü yönetim kurulu onayı ile en az üç üyeden oluşan bir değerlendirme kurulu oluşturulur.

Süre

MADDE 28 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya AGNO’su en az 3,00 olmayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 29 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kendi Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir. Danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Danışman, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan da öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Öğrencinin talebi, mevcut danışmanının görüşü, ilgili anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

(4) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme talebi olması ya da anasanat dalı başkanlığının danışmanlık görevini yerine getirmediğine veya getiremediğine ilişkin gerekçeli görüşünü enstitüye bildirmesi halinde öğrenciye yeni danışman atanır.

(5) Danışmanın izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlere dayalı mazereti olması halinde; süresinde onaylanması gereken belgeler, ilgili anasanat dalı başkanınca onaylanır ve söz konusu belgeler süresi içinde enstitüye teslim edilir.

Sanatta yeterlik sınavı

MADDE 30 – (1) Sanatta yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile sanat alanıyla ilgili sanatsal araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlamak şartıyla yeterlik sınavına yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile kabul edilenler en erken beşinci, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(4) Sanatta yeterlik sınavı; sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Sanatta yeterlik komitesi, anasanat dalı başkanlığınca her yıl en geç Ekim ayının ilk haftasında önerilir ve güzel sanatlar enstitü yönetim kurulu tarafından üç yıl süre ile atanır. Komite, anasanat dalı başkanı ile dört öğretim üyesinden oluşur. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumunda görevli olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavının sözlü aşaması, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Sanatta yeterlik sınavı sırasıyla yazılı (ayrıca uygulama çalışmalarından oluşan bir dosya istenir) ve sözlü olmak üzere iki aşama halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Başarı notları ve sınavların ağırlıkları ile notların hesaplanmasında Senatoda belirlenmiş kararlara göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, enstitü yönetim kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci aynı yüksek lisans programına geçebilir. Bu şekilde yüksek lisans programına geçen öğrenci ilgili programın zorunlu derslerini almak zorundadır.

Tez izleme komitesi

MADDE 31 – (1) Sanatta yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı, dilerse komite toplantılarına katılabilir. İkinci danışmanın tez izleme komite üyesi olması durumunda komite beş üyeden oluşur.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 32 – (1) Sanatta yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması

MADDE 33 – (1) Öğrencinin sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanabilmesi için en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(2) Sanatta yeterlik çalışması hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde veya sınav jüri üyesi/üyelerinin somut kanıtlarla belgeledikleri verilere göre gerçek bir intihalin tespiti halinde; tez, gerekçesi ile birlikte, karar verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yapar ve azami süreyi aşmamak üzere tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Sanatta yeterlik tezini tamamlayan öğrencinin tezini teslim ederken, sanatta yeterlik tezinden hazırlanmış olup basıma kabul alıp hazır hale getirilmiş veya Üniversitenin ismi de kullanılarak yayımlanmış bir makaleyi de tezi ile birlikte sunması gerekir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 34 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.

(2) Mezuniyet tarihi tezin sınav jürisi tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bilimsel Hazırlık, Özel Öğrenci, Yatay Geçiş, Sınavlar ve Değerlendirme

Öğretim programlarının açılması ve yürütülmesi

MADDE 35 – (1) Lisansüstü programlar, enstitü anabilim/anasanat dalları ile aynı adları taşırlar. Ancak Rektörün önerisi ve YÖK’ün kararı ile bir enstitü anabilim/anasanat dalında, o enstitü anabilim/anasanat dalından değişik adlar taşıyan lisansüstü programlar da açılabilir.

(2) Lisansüstü programlar, yurt içi ve yurt dışı bütünleşmiş lisansüstü programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların usul ve esasları, Senato tarafından ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

(3) Lisansüstü programlarda eğitim, enstitü müdürü başkanlığında, enstitü yönetim kurulu kararları doğrultusunda, ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından yürütülür.

(4) Lisansüstü programların açılması ve yürütülmesine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Öğretim dili

MADDE 36 – (1) Lisansüstü öğretimi, Üniversite eğitim-öğretim programlarına uygun olarak, Türkçe, Türkçe-yabancı dil veya yabancı dillerde yapılır. Hangi yabancı dillerde eğitim-öğretim yapılacağına Senato tarafından karar verilir. Türkçe-yabancı dil ile yürütülen programlarda öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam kredilerinin en az %30’unu yabancı dilde verilen derslerden almak zorundadır. Değişim programları çerçevesinde, eşdeğerliği kabul edilen, ancak farklı yabancı dilde alınan dersler, belirlenen yabancı dildeki ders kapsamında değerlendirilir. Programın Türkçe olması halinde değişim programları çerçevesinde, eşdeğerliği kabul edilen, ancak farklı yabancı dilde alınan dersler Türkçe ders kapsamında değerlendirilir.

Kontenjanlar, başvuru, sınavların yapılması ve öğrenci kabulü

MADDE 37 – (1) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, kontenjanlar, başvuru şartları ve lisansüstü programlarına kabul için adaylarda aranacak nitelikler program türüne bağlı olmak üzere, ilgili enstitü kurullarınca belirlenerek Rektörlüğe önerilir. Rektörlük, her yarıyıl başında, belirlenen kontenjanları duyurur.

(2) Uygulama şekli anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca belirlenecek sınavlar, enstitü müdürlüğü tarafından ilân edilir ve belirlenen tarih, yer ve saatte anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca yapılarak sonuçlandırılır.

(3) Lisansüstü eğitim hakkını kazananların listeleri, ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilân edilir. Kesin kayıt yaptırmak isteyen adayların enstitü tarafından belirlenen belgelerin ekli bulunduğu bir dilekçe ile ilân edilen süre içinde ilgili enstitü müdürlüğüne şahsen başvurması gerekir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin işlemler ise adayın beyanına ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(4) Uluslararası adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, Senato tarafından ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

(5) Programların genel kontenjanlarına başvuracak uluslararası adaylar ve yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylar, genel kontenjanlar için belirlenen koşullara uygun olarak kabul edilirler. Lisans eğitimini Türkiye dışında yapmış uluslararası adayların, yabancı dil destekli programlara veya Türkçe programlara başlayabilmesi için üniversitelerin dil merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar üniversitelerin dil merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından açılan en fazla bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında en az C1 seviyesinde puan alarak başarılı olmak zorundadırlar. Kursun normal süresi öğrenim süresinden sayılmaz.

(6) YÖK tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programlar Rektörlüğün bulunduğu il dışında sürdürülemez.

(7) Birinci öğretimde tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik; ikinci öğretimde tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans; uzaktan eğitimde ise tezsiz yüksek lisans programları yürütülür.

(8) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Lisansüstü programlara kayıt ve kayıt yenileme

MADDE 38 – (1) Başvurdukları lisansüstü programlarda öğrenim hakkı elde eden adayların kesin kayıtları, ilanda belirlenen şartlar dâhilinde, istenen belgelerin ekli olduğu bir dilekçe ile süresi içerisinde ilgili enstitülere bizzat veya resmi vekili aracılığı ile yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir. Adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Ön kayıtta alınan onaylı belgeler kesin kayıtta tekrar istenmez.

(2) Her öğrencinin dönem kayıt işlemini içinde bulunduğu dönem sonuna kadar tamamlaması ve öğrenim ücretini yatırması gerekir. Aksi halde bu öğrencilerin, bir sonraki yarıyıl kaydı yenilenmez.

(3) Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir. Mezun olanların diploma dâhil tüm belgeleri de iptal edilir. Öğrencinin öğrenim ücretleri geri ödenmez.

Derslerin açılması ve ders sorumluları

MADDE 39 – (1) Her yarıyıl verilecek dersler ve bu dersleri vermek üzere görevlendirilecek öğretim elemanları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

(2) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından gerekli görüldüğünde enstitü yönetim kurulunun önerisi ile Üniversite dışından da görevlendirme yapılabilir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile doktoralı öğretim görevlilerine ve sanatçı öğretim elemanlarına da lisansüstü düzeyde dersler verdirilebilir.

Bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulü

MADDE 40 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri programlardan farklı alanlarda ya da farklı yükseköğretim kurumlarında almış olan adaylar için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencilerin lisans seviyesinde aldıkları dersler için ilgili mevzuat, yüksek lisans seviyesinde aldıkları dersler için ise bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlık programı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından hazırlanarak, öğrencinin kayıt tarihini izleyen 15 gün içinde enstitü müdürlüğüne gönderilir ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

(5) Bilimsel hazırlık programında lisansüstü ders almaksızın geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır ancak bilimsel hazırlık döneminde lisansüstü ders alan öğrenci için bu Yönetmelikte belirtilen azami süreler uygulanır. Yaz öğretimi bilimsel hazırlıkta geçen süreden sayılmaz. Bilimsel hazırlıkta geçen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez, dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 41 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya son sınıf öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenciler için ayrıca ders açılmaz. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar; derse devam, eğitim ve öğretim etkinliklerine katılma dışında öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Bu öğrencilerin öğretimin yabancı dille yapıldığı lisansüstü dersleri alabilmeleri için, Senatoca belirlenen yabancı dil puanını almış olmaları gerekir.

(3) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin son iki yıl içerisinde özel öğrenci statüsünde aldığı ve başarılı olduğu dersler muafiyet işlemlerinde ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

(4) Özel öğrenci kabul koşulları ile ilgili diğer esaslar ise Senato tarafından belirlenir.

(5) Asıl öğrenci statüsüne geçmek isteyen özel öğrencilere, bu Yönetmelikte yer alan öğrenci kabulüne ilişkin hükümler uygulanır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 42 – (1) Yatay geçiş kontenjanları ve kontenjanlara başvurabilecek öğrencilerin programları, anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato kararıyla belirlenir ve ilân edilir.

(2) Yatay geçiş kontenjanlarına, bir diğer enstitünün aynı düzeydeki eşdeğer lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış ve almış olduğu derslerin tamamını başarmış, AGNO’su en az 3,00/4,00 olan, yatay geçiş yapmak istenilen programa genel kontenjandan öğrenci kabulü için, öğrencinin kendi programına kayıt tarihi itibarıyla Senatoca belirlenen asgari ALES notu, anasanat dallarında ise çalışma dosyası ve ilgili programın özelliğine göre yabancı dil notunu sağlayan öğrenciler başvurabilir.

(3) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında normal öğrenim süresinin son bir yarıyılında, doktora/sanatta yeterlik programlarında ise normal öğrenim süresinin son iki yarıyılında yatay geçiş yapılmaz.

(4) Yüksek lisans programlarına yatay geçiş ile kabul edilen öğrenciler en az bir dönem tez çalışmasına kayıt olmak zorundadır. Doktora programlarına yatay geçiş ile kabul edilen öğrencilerin tez önerisi ve izleme süreçlerinde muafiyet verilmez ve bu süreçler yeniden başlar.

(5) Dört yıllık lisans derecesi ile doğrudan doktora yapan adaylar, yatay geçiş kontenjanlarına başvuramazlar.

(6) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin dosyası ilgili enstitüden istenir ve intibak işlemleri yapılır. Yatay geçiş yoluyla enstitüden ayrılan öğrencinin ise dosya muhteviyatı, yatay geçiş yaptığı enstitünün talebi üzerine fotokopisi alındıktan sonra gönderilir.

(7) Yatay geçişle öğrenci kabulüne ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Ders saydırma

MADDE 43 – (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programından ders saydırma ve muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme şartları, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 44 – (1) Lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ya da laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(2) Lisansüstü derslerin kredi değerleri ve hangi derslerin kredisiz olacağı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü kurulunun kararıyla belirlenir. Seminer, dönem projesi ve tez çalışması dersleri, kredisiz derslerdir. Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, ek başarı koşulları ve diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programlarda derse devam oranı, her bir ders için ve en az olmak üzere, dersin teorik saatlerinde %70, uygulamalı saatlerinde ise %80’dir. Bir derste bu oranlardan herhangi birisini sağlayamayan öğrenci o dersten devamsızlık nedeni ile başarısız sayılır. Uzaktan eğitim programları için Senato tarafından farklı devam şartları belirlenebilir.

(4) Senato tarafından belirlenen kriterlere uygun spor karşılaşmaları, kültür ve sanat faaliyetleri ve yarışmalar gibi etkinliklerde görevlendirilen öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz.

(5) Öğrencilerin başarı seviyeleri, her yarıyılda yapılacak ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavları (bitirme ve telafi sınavları) ile ölçülür. Bir yarıyıl içinde her ders için en az bir başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bu ölçümler, ödev, proje, eskiz, laboratuvar raporu ya da benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir yarıyıl sonu (bitirme) sınavı yapılır. Yarıyıl sonu sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenen ve duyurulan yer ve zamanlarda yapılır.

(6) İlgili dersin öğretim elemanınca, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınav notunu ağırlıklı olarak hesaba katan ve devam durumunu da göz önüne alan bir başarı notu takdir olunur. Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir yıl içi sınavına giremeyen öğrenciye, mazeretini üç gün içinde belgelemek şartıyla, mazeret sınavı hakkı verilir. Yarıyıl sonu sınavına girme şartlarını haiz olduğu halde girmeyen veya başarısız olan öğrenciye, yarıyıl sonu sınavından sonra bütünleme sınavı yapılır. Herhangi bir dersten başarılı olabilmek için yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun yüksek lisansta en az 65, doktorada en az 75 olması gerekir. Bu değerler anabilim dalının önerisi ve enstitü kurulunun onayı ile değiştirilebilir.

(7) Yüzlük sistemde verilen notların harf karşılıkları ve harfle ifade edilen başarı notlarının dörtlük sistemdeki ağırlık katsayısı (a) bendinde verilmiştir:

a)   Başarı Notu          Ağırlık           Yüzdelik

          Harfle             Katsayısı        Not (Puan)

            AA                   4,00               90-100

             BA                   3,50                85-89

             BB                   3,00                75-84

             CB                   2,50                65-74

             CC                   2,00                60-64

             FF                     00                 00-59

b) Ortalamaya katılmayan diğer harfler ve anlamları şunlardır:

1) FF: Başarısız,

2) DZ: Devamsız,

3) BŞ: Başarılı,

4) BŞZ: Başarısız,

5) G: Geçer. Derecelenme dışı,

6) M: Muaf. Derecelenme dışı,

7) K: Kalır,

8) YT: Yeterli. Kredisiz derslerden başarılı,

9) YZ: Yetersiz. Kredisiz derslerden başarısız,

10) E: Eksik,

11) NK: Not ortalamasına katılmayan,

12) TD: Tez devam,

13) TDZ: Tez devamsız,

14) TİB: Tez izleme başarılı,

15) TİK: Tez izleme başarısız,

16) TSB: Tez savunma başarılı,

17) TSK: Tez savunma başarısız,

18) DYB: Doktora yeterlik başarılı,

19) DYK: Doktora yeterlik başarısız.

(8) Yarıyıl sonu ders notları, ilgili enstitüye verildiği anda kesinleşir ve enstitü tarafından açıklanır.

(9) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; bilimsel hazırlık programlarında en az CC, yüksek lisans programlarında en az CB, doktora ve sanatta yeterlik programlarında en az BB olması gerekir.

(10) AGNO hesabında, tekrar edilen derslerden son alınan not geçerlidir.

(11) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’nun; bilimsel hazırlık programlarında en az 2,00, yüksek lisans programlarında en az 2,50, doktora ve sanatta yeterlik programlarında en az 3,00 olması gerekir. AGNO’su bu değerlerin altında olan öğrenciler, öğrenim süresi içinde olmak şartıyla, başarı notları bu değerlerin altında kalan derslerden yeteri kadarını tekrarlar veya yeni ders alabilirler.

(12) Herhangi bir yarıyılda Üniversite dışından alınan dersler de dahil olmak üzere en fazla 45 AKTS ders alınabilir.

Notlara itiraz

MADDE 45 – (1) Sınav sonuçlarına, yargı yolu açık olmak üzere maddi hatalar dışında itiraz edilemez. Maddi hata itirazları, sınav sonuçlarının Öğrenci Bilgi Sisteminde ilan edilmesini izleyen üç iş günü içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak yapılır. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. Enstitü yönetim kurulunca, gerektiğinde dersin sorumlu öğretim elemanının görüşü de alınarak, sınav kâğıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi hata belirlenirse düzeltilir ve en geç on gün içinde duyurulur.

ALTINCI BÖLÜM

Disiplin, Kayıt Dondurma ve İlişik Kesme

Öğrenci işleri ve disiplin

MADDE 46 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Kayıt dondurma

MADDE 47 – (1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerden en az birinin varlığı halinde ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla dondurulabilir:

a) Öğrencinin sağlık raporları ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b) YÖK kararıyla öğrenime ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki idare amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini belgelemesi,

d) Öğrencinin tutukluluk hali,

e) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali,

f) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

g) Enstitü yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması.

(2) Yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceği için kaydı dondurulan öğrencilerin bu sürelerinin öğrenim süresinden sayılmaması, yurt dışına giriş ve çıkış tarihlerini gösteren pasaport kayıtlarını ilgili enstitüye ibraz etmelerine bağlıdır.

(3) Azami kayıt dondurma süresi; bilimsel hazırlıkta ve tezsiz yüksek lisansta bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte dört yarıyıldır. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında ise bu hallerin süresi kadardır.

(4) Öğrenci, mazeretinin süresinden önce sona ermesi halinde öğrenim ücreti yükümlülüğünü yerine getirerek kaydının açılmasını talep edebilir.

İlişik kesme

MADDE 48 – (1) Aşağıdaki hallerde ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrencilerin ilişikleri kesilir:

a) Öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması,

b) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu enstitüye, ilişiğinin kesilmesi için dilekçe ile başvurması,

c) Öğrencinin yatay geçiş yoluyla ayrılması,

ç) Öğrencinin mezun olması,

d) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olduğunun tespit edilmesi.

(2) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrencilere, talepleri üzerine, kayıt sırasında verdikleri belgelerin fotokopisi alındıktan sonra asılları geri verilir.

(3) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrenci hakkında ilişik kesme gerekçesinin oluştuğu tarihe kadar tüm eğitim faaliyetlerinin özetini ve varsa aldığı disiplin cezalarını gösteren bir ilişik kesme belgesi düzenlenir. Belgenin bir kopyası, ilişik kesmeyi takip eden bir ay içinde öğrenciye gönderilir.

(4) İlişiği kesilen öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü döneme ait ilgili yönetmeliğin bir kopyası, kaydolduğu dönemde programında bulunan dersler ve diğer yükümlülüklerini gösteren belgeleri dosyasında saklanır.

Diploma eki

MADDE 49 – (1) Mezun olan öğrencilere diploma ile birlikte, talepleri halinde tamamlayıcı bir belge olan diploma eki verilir. Diploma ekinde, diplomada yer alan ve alınan derece ile ilgili, derecenin düzeyi, içeriği ve kullanım alanları, ulusal eğitim sistemi ve Üniversitenin eğitim ve değerlendirme sistemi gibi bilgilere yer verilir. Diploma ekinin dili İngilizcedir.

Yurt dışında lisans öğrenimini tamamlamış adayların kabulü

MADDE 50 – (1) Yurt dışında lisans öğrenimini tamamlamış adayların lisansüstü eğitim-öğretim programlarına kabul şartları, anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

(2) Yurt dışında öğrenimlerini tamamlamış olan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu adayların lisansüstü eğitim-öğretim programlarına kabulü, denklik belgesi esas alınmak kaydıyla bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen esaslara göre yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 52 – (1) 4/7/2011 tarihli ve 27984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.